Japan ! (Haris - Series: Karape "BONUS")...THX Vodňany...:-)

Japan ! (Haris - Series: Karape "BONUS")...THX Vodňany...:-)