Japan ! (Fujiya - Series: Perman)...THX Vodňany !...:-)

Japan ! (Fujiya - Series: Perman)...THX Vodňany !...:-)