Japan (Fujiya - Series: Perman)...THX Vodňany...:-)

Japan  (Fujiya - Series: Perman)...THX Vodňany...:-)